Memorandum federale formatie 2020

Naar aanleiding van de recent opgestarte federale formatie wenst het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO), in nauwe samenwerking met de Vlaamse vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (VASO) en het HAIO Overleg Platform (HOP) een memorandum uit te brengen voor de toekomstige beleidsmakers.

De 5 essentiële punten in een federaal regeerakkoord voor de Vlaamse artsen in opleiding betreffen:

  1. Het behoud van de federale contingentering van artsen
  2. Wettelijke arbeidsvoorwaarden voor artsen in opleiding
  3. Opwaardering sociaal statuut artsen in opleiding
  4. Opleiding binnen de ziekenhuisnetwerken
  5. Onafhankelijke ombudsfunctie

Deze punten worden in de onderliggende tekst verder uitgelegd en bieden een basis voor komende gesprekken. De opleiding van jonge artsen verdient de juiste aandacht van elke beleidsmaker en politiek verantwoordelijke. Het is de basis voor een behoud van een goede gezondheidszorg, de kwaliteit van zorg en de toekomst van een weerbaar, efficiënt en gedragen gezondheidsbeleid.

(Indien u het persbericht niet ziet, kan u best de pagina herladen.)

Reactie van Vlaamse Geneeskundestudenten op het digitale toelatingsexamen arts/tandarts 2020

Als Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) wensen de Vlaamse geneeskundestudenten te reageren op het digitale toelatingsexamen arts/tandarts 2020.

U vindt ons volledig persbericht hier:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Downloaden [83.61 KB]

(Indien u het persbericht niet ziet, kan u best de pagina herladen.)

Artsenquota na COVID-19 : gezamenlijk opiniestuk

Artsenquota na de Covid-19-crisis

Opiniestuk – 29 juni 2020, De Standaard
Veerkracht volstaat niet om de volgende crisis te overwinnen

De coronacrisis leerde ons wat de ‘knelpuntspecialisten’ zijn. Het is cruciaal om de uitstroom van artsen goed te plannen, schrijven onder meer de Vlaamse rectoren, decanen geneeskunde en ceo’s van universitaire ziekenhuizen.

Het coronavirus heeft onze gezondheidszorg dit voorjaar erg op de proef gesteld. Alles kan altijd beter, maar de ziekenhuizen hebben snel de nodige maatregelen genomen. Hoewel de druk op het zorgsysteem erg groot was, heeft vooral de eerste lijn zich bijzonder veerkrachtig opgesteld. Dankzij de inzet van velen is deze pandemie kordaat aangepakt.

Toch toont deze pandemie ook aan dat een accurate planning van gezondheidszorgberoepen noodzakelijk is. De druk op de eerste lijn en op de woonzorgcentra was groot. Ook in de ziekenhuizen hebben heel wat specialisten zich 7/7 ingezet, terwijl anderen nauwelijks wat omhanden hadden.

Evenwicht herstellen
Als rectoren en ceo’s van de universitaire ziekenhuizen, als verantwoordelijken voor de opleiding van artsen, en als vertegenwoordigers van studenten en artsen in opleiding, willen we meer jonge artsen warm maken voor de prachtige stiel van huisarts en willen we het aantal specialisten in sommige specialisaties laten dalen. Dat is ook nodig om een gelijkaardige crisis nog beter op te kunnen vangen. Maar uitgerekend nu komt het streven naar een toekomstgerichte en doordachte planning onder druk te staan. Zelfs de doelstelling van deze planning, de gezondheid van de bevolking, wordt nauwelijks mee in rekening gebracht.

Het systeem van de planning van de instroom noemen we de contingentering. Die wordt federaal beslist en regionaal uitgerold. Vlaanderen probeert zich zo goed mogelijk aan de quota te houden, terwijl Wallonië er maar beperkt rekening mee houdt. Door dat onevenwicht heeft de Vlaamse regering onlangs beslist om de quota op te trekken. Het zuiden van het land concludeerde daaruit dat het tijd is om de quota volledig achterwege te laten. Ook de covid-19-crisis heeft volgens sommigen aangetoond dat er meer artsen nodig zijn. Kortom, de quota staan op de helling, maar de argumenten daarvoor zijn vals.

Faire deal
Het is cruciaal dat we het systeem van quota behouden, mét afdwingbaarheid in beide gemeenschappen. Voor de correctie van de onevenwichten uit het verleden werd al een systeem afgesproken waarbij Vlaanderen tijdelijk een hoger quotum krijgt ten nadele van Wallonië, tot het evenwicht is hersteld. Dat is zonder meer een faire deal.

Maar de Vlaamse overheid wil sneller gaan. Dat is voor de opleidingen in Vlaanderen alleen verteerbaar als er een duidelijke planning komt en een gepaste financiering van de extra instroom. Een kwaliteitsvolle opleiding, zowel in theoretische onderbouw, praktische trainingen als stages, blijft essentieel.

De coronacrisis heeft ons eens te meer geleerd dat een hogere uitstroom van huisartsen verantwoord is. We bleken ook een hoge nood te hebben aan urgentieartsen, longartsen, infectiologen, geriaters en psychiaters. Van sommige van deze specialisten zijn er nu te weinig. Al in tempore non suspecto werd bij de overheid aangedrongen om planmatig in te zetten op knelpuntspecialisten: algemeen internisten die ook als infectioloog en pneumoloog kunnen ingezet worden; geriaters die ook ondersteuning hebben geboden aan de huisartsen in de woonzorgcentra; psychiaters en kinderpsychiaters die de komende maanden meer en meer patiënten zullen zien met psychische problemen. Van sommige andere specialisten hebben we er te veel en moet de instroom ingeperkt worden.

Reorganisatie nodig
We vragen opnieuw aan de overheid om haar verantwoordelijkheid op te nemen door dringend werk te maken van planning en stimuli voor knelpuntspecialisaties. De crisis die achter ons ligt, hebben we dankzij de veerkracht van velen kunnen overwinnen, maar voor de crisis van morgen is een bredere visie op de gezondheidszorg en een grondige reorganisatie nodig.

We zijn ervan overtuigd dat het behoud van contingentering en van een doordachte planning van de subdisciplines essentieel zijn om de gezondheidszorg voor onze burgers kwalitatief te blijven garanderen, om de kosten binnen de perken te houden en om de vele studenten die interesse hebben in een opleiding geneeskunde of tandheelkunde te kunnen garanderen dat de vele jaren studie een goede investering zijn.

De rectoren Luc De Schepper (UHasselt), Caroline Pauwels (VUB), Luc Sels (KU Leuven), Rik Van de Walle (UGent) en Herman Van Goethem (UAntwerpen)

De CEO’s van de universitaire ziekenhuizen Eric Mortier (UZ Gent), Marc Noppen (UZ Brussel), Wim Robberecht (UZ Leuven) en Johnny Van der Straeten (UZA)

De decanen geneeskunde Paul Herijgers (KU Leuven), Piet Hoebeke (UGent), Guy Hubens (UZA), Peter in ’t Veld (VUB) en Piet Stinissen (UHasselt)

De Vlaamse Vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (VASO), vertegenwoordigd door Thomas Debrouwere (voorzitter)

Het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO), vertegenwoordigd door Jens Tytgat (voorzitter)

HAIO (Huisartsen in Opleiding) Overlegplatform (HOP), vertegenwoordigd door Astrid Hoffman (voorzitter)

Reactie van Vlaamse Geneeskundestudenten op de alternatieve organisatie van het toelatingsexamen arts/tandarts naar aanleiding van COVID-19

Als Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) wensen de Vlaamse geneeskundestudenten te reageren op het verplaatsen en wijzigen van de organisatie van het toelatingsexamen arts/tandarts 2020.

U vindt ons volledig persbericht hier:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.83 KB]

Reactie van Vlaamse geneeskundestudenten en arts-specialisten in opleiding op de bekendmaking van de verhoogde quota voor de Vlaamse Toelatingsproeven

De studenten en arts-specialisten in opleiding reageren gezamenlijk op de beslissing van de Vlaamse Regering om af te wijken van de federale quota voor artsen en tandartsen. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de quota verhoogd worden waardoor de studenten in een onzekere situatie belanden op het einde van hun opleiding. De verenigingen pleiten al langer, samen met de decanen geneeskunde, voor het invoeren van mogelijke subquota als tijdelijke maatregel om te voldoen aan de zorgnoden van de bevolking.

Link naar volledig persbericht:

PERSBERICHT-VGSO-VASO-20191220

Reactie op uitspraken minister Ben Weyts m.b.t. loslaten van federale artsenquota in Vlaanderen

Als Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) wensen de Vlaamse geneeskundestudenten te reageren op de berichtgeving in de media door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts omtrent het loslaten van de federale quota op Vlaams niveau.

Persbericht:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Downloaden [186.26 KB]

Artikel De Standaard: https://www.standaard.be/cnt/dmf20191004_04644546

Persbericht: Vlaamse artsen in opleiding roepen regering ter verantwoording

Naar aanleiding van de beslissing van de ministerraad van 12 april 2019 om extra RIZIV-nummers – zonder daaraan gekoppelde bindende voorwaarden – beschikbaar te stellen aan Franstalige studenten in 2019 en 2020, wensen het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg en de Vlaamse vereniging van arts-specialisten in opleiding te reageren.

Na eerdere verklaringen van de Minister De Block, enkele maanden geleden, dat er geen RIZIV nummers meer zouden toegekend worden zonder efficiënte filter in beide gemeenschappen zijn we erg verbaasd dat de regering toch deze beslissing genomen heeft.

Lees hier het persbericht:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Downloaden [247.41 KB]

Reactie voorontwerpbesluit Vlaamse Regering betreffende subquota en oprichting van Vlaamse planningscommissie

Als Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) wensen de Vlaamse geneeskundestudenten enkele bemerkingen te maken bij het door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde besluit, betreffende het instellen van subquota, dat deze ochtend in de media onder de aandacht werd gebracht.

 

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Downloaden [193.81 KB]

Pensioenopbouw voor ASO’s in zicht!

Het VGSO is erg tevreden dat er een concreet voorstel op tafel ligt omtrent pensioenopbouw voor artsen in opleiding zonder dat het nettoloon van de artsen in opleiding hierdoor in het gedrang komt (Artsenkrant 23/11/2018). We zijn ook verheugd dat de regeling op relatief korte termijn al van start zou kunnen gaan, namelijk in juli 2019. We hopen dat er binnenkort ook duidelijk wordt of er gekozen wordt voor het scenario om alle cohortes van pensioenopbouw te voorzien of een geleidelijke uitrol vanaf de nieuwe cohorte 2019.

Natuurlijk is pensioenopbouw maar één onderdeel van een volwaardig sociaal statuut voor artsen in opleiding. Dit is echter wel een mooie stap voorwaarts. We zijn dan ook erg blij dat er gevolg gegeven wordt aan de strijd die wij en onze voorgangers  hiervoor geleverd hebben. Vanuit VGSO zullen we de ontwikkelingen omtrent de pensioenregeling en de andere aspecten van een volwaardig sociaal statuut uiteraard verder op de voet volgen.

Origineel Artikel