Onze missie en visie

Het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg, of kortweg VGSO is een organisatie van en voor de geneeskundestudenten van alle Vlaamse universiteiten. Ons doel is om op alle niveaus de Vlaamse geneeskundestudenten te vertegenwoordigen door standpunten in te nemen over verschillende thema’s die ons aanbelangen.  Speerpunten hierbij zijn de in- en uitstroombeperking, het opvolgen van de kwaliteit binnen de opleiding en het organiseren van een overlegplatform tussen studenten en studentenvertegenwoordigers. We zullen tevens waken over de kwaliteit van de opleiding en over het correct behandelen van geneeskundestudenten op de arbeidsmarkt. In de mate van het mogelijke zullen onze opinies steeds gebaseerd worden op wetenschappelijke onderbouwing. 

Algemene werking

VGSO vertegenwoordigt de mening en waarden van alle Vlaamse geneeskundestudenten.

 • VGSO stelt haar visie en doelstellingen voor bij de beleidsmakers op Vlaams en federaal niveau.
 • VGSO verzamelt input over haar thema’s bij de vijf Vlaamse universiteiten met een opleiding Geneeskunde in samenwerking met de plaatselijke delegatieleiding.

VGSO wil werken aan een efficiënte en inclusieve vorm van overleg.

 • VGSO organiseert elk academiejaar minstens vier algemene vergaderingen in verschillende studentensteden waar de opleiding Geneeskunde wordt aangeboden.
 • VGSO opent de vergadering voor elke geneeskundestudent.
 • VGSO verkent de hybride vorm van vergaderen.
 • VGSO werkt aan een attractieve vorm van vergaderingen door de koppeling van extra activiteiten in de vorm van teambuilding, workshops…

Onderwijs

VGSO draagt de goede kwaliteit van de opleiding tot basisarts hoog in het vaandel.

 • VGSO tracht ontwikkelingen, problemen en actuele veranderingen binnen de verschillende faculteiten te signaleren en inventariseren.
 • VGSO fungeert als laagdrempelig overlegorgaan waarin studenten(vertegenwoordigers) ervaringen kunnen uitwisselen.

VGSO kijkt toe op de instroom in de opleiding geneeskunde

 • VGSO volgt de nieuwe ontwikkelingen omtrent het startquotum van dichtbij op en behartigt hierin de belangen van de toekomstige studenten geneeskunde. 
 • VGSO heeft een adviserende rol binnen de begeleidingscommissie voor het toelatingsexamen.
 • VGSO bekijkt de instroom in de verschillende faculteiten en schetst hiermee het geneeskundige studentenlandschap. 

VGSO kijkt toe op de uitstroom uit de opleiding geneeskunde

 • VGSO zet in op incentivering en sensibilisering van de knelpuntspecialisaties. 
 • VGSO volgt de nieuwe ontwikkelingen omtrent contingentering en subquota nauw op en behartigt hierin de belangen van de studenten geneeskunde. 

Participatie

VGSO zet intensief in op een sterke band met de studenten van de verschillende faculteiten. 

 • VGSO onderhoudt een vlot contact met de delegatieleiding. 
 • VGSO ondersteunt en bevordert samenwerkingen tussen studentenvertegenwoordigers op interuniversitair niveau.

VGSO onderhoudt een goede band met verwante organisaties.

 • VGSO gaat in overleg met VVS en bekijkt welke punten zij gezamenlijk kunnen aanpakken. 
 • VGSO reikt de hand naar de Franstalige zusterorganisaties, waaronder CIUM, om federale onderwerpen te bespreken en gezamenlijke belangen te verdedigen.

VGSO zorgt ervoor dat zij eveneens op de hoogte zijn van wat er in de verdere opleiding gebeurt. 

 • VGSO onderhoudt een goed contact met de vertegenwoordigers van de vervolgopleidingen, zoals VASO (Vereniging voor arts-specialisten in opleiding) en HOP (HAIO overleg platform).
 • VGSO verkent verschillende uitstroommogelijkheden van de Vlaamse geneeskundestudent en diens vertegenwoordigers.

Het VGSO waakt over de werklast binnen de organisatie en probeert deze draaglijk te houden. 

Communicatie

 VGSO wil dossiers op een begrijpelijke manier overdragen aan geneeskundestudenten.

 • VGSO zal haar visie met betrekking tot de verschillende dossiers op de website kenbaar maken, o.a. onder vorm van een bondige samenvatting en kennisclips.
 • VGSO zal op alle relevante kanalen de dossiers op een heldere en begrijpelijke manier uitleggen aan de hand van visuals.

VGSO waakt erover om leden op de hoogte te houden met betrekking tot alle werkzaamheden.

 • VGSO zal er op toezien dat leden steeds tijdig worden uitgenodigd voor algemene vergaderingen en andere VGSO-aangelegenheden.
 • VGSO wenst leden up-to-date te houden over de vorderingen in de verschillende werkgroepen tijdens elke algemene vergadering.
 • VGSO zal steeds de verslagen en relevante documenten van de algemene vergaderingen toegankelijk stellen.
 • VGSO wil haar dagelijkse bezigheden en werkzaamheden kenbaar maken om op deze manier nieuwe leden aan te trekken.
 • VGSO zal op de website toelichten wat de werkgroepen inhouden en waar ze zich afzonderlijk mee bezig houden. 
 • VGSO waakt erover dat op de website het huidige dagelijks bestuur en de huidige delegatieleiding kenbaar worden gemaakt. 
 • De geschiedenis van het VGSO zal toegevoegd worden aan de website.
 • VGSO wil artikels uit de actualiteit over relevante onderwerpen samenbrengen in een duidelijk overzicht dat makkelijk terug te vinden is op de website.

Vijfjarenplan

VGSO implementeert de bovenstaande doelen in het actuele vijfjarenplan dat bestaat uit zes componenten. Namelijk ledenwerving, public relations, samenwerkingen, lokale studentenvertegenwoordiging, duurzame projecten en medebestuur op verschillende niveau’s.